Start Blacharstwo


Blacharstwo Krakw

W ramach naszych us?ug oferujemy:

- blacharstwo samochodowe - zarwno samochody osobowe jak i dostawcze

- naprawy powypadkowe z u?yciem profesjonalnej ramy do napraw nadwozi

- rozpieracze, si?owniki i inne profesjonalne narz?dzia, ktre s?u??c? do napraw powypadkowych

- naprawy bezgotwkowe

Nasz warsztat samochodowy wykonuje naprawy blacharskie z u?yciem specjalistycznego sprz?tu, ktry pozwala na bardzo precyzyjne przywrcenie w?a?ciwej geometrii pojazdu. Uszkodzone cz??ci s? wymieniane na oryginalne lub te? ta?sze zamienniki w zale?no?ci od preferencji Klientw.

Jak wybra? dobry warsztat samochodowy?

warsztat samochodowyWypadek samochodowy, drobna st?uczka, uszkodzenie lub zarysowanie karoserii to sytuacje w ktrych praktycznie ka?dy z nas kiedy? ju? si? znalaz?. Bardzo cz?sto w takich chwilach chcemy jak najszybciej znale?? dobry warsztat samochodowy, ktry szybko, sprawnie i do tego za przyst?pn? cen? naprawi nam auto.

Niejeden warsztat samochodowy posiada swoj? stron? internetow? na ktrej przedstawia zakres swoich us?ug, do?wiadczenie, pokazuje przyk?adowe realizacje czy dane do szybkiego kontaktu. Jednak jak znale?? najbardziej odpowiednich dla nas specjalistw? Jednym z najprostszych sposobw jest skorzystanie z najpopularniejsze aktualnie wyszukiwarki google i zwyczajne wpisanie szukanego has?a, np. "blacharstwo Krakw".

Dzi?ki temu otrzymamy list? linkw do najpopularniejszych zak?adw blacharsko-lakierniczych na terenie Krakowa i b?dziemy mogli swobodnie porwna? ich ofert?. Warto tutaj po?wi?ci? chwil? na uwa?ne przejrzenie oferty poniewa? z regu?y dok?adn? wycen? poznamy dopiero na miejscu i szczeglnie przy powa?niejszych wypadkach pierwszy warsztat do ktrego trafimy b?dzie tym w ktrych dokonamy naprawy. Dlatego warto dowiedzie? si? czy miejsce do ktrego si? udajemy dysponuje specjalistycznym sprz?tem m.in komor? lakiernicz? czy ram? do prostowania karoserii, a tak?e czy realizuje naprawy bezgotwkowe w ramach AC i OC. Kolejnym istotnym czynnikiem jest do?wiadczenie zespo?u dokonuj?cego napraw?. Powinni?my zwrci? tutaj uwag? na renom? warsztatu - im d?u?ej dany zak?ad istnieje tym wi?ksza pewno??, ?e nasza naprawa samochodu przebiegnie prawid?owo i sprawnie. Jest to szczeglnie wa?ne z tego wzgl?du, ?e o jako?ci wykonanej naprawy dowiadujemy si? tak naprawd? dopiero po jej wykonaniu dlatego dobrze dokonany wybr pomo?e nam unikn?? przykrych niespodzianek.

 

Najcz??ciej wykonywane prace blacharskie

blacharstwoDo najcz??ciej wykonywanych prac blacharskich nale?? przede wszystkim te wykonywane na poszyciu zewn?trznym. Mo?na tutaj zaliczy? usuwanie rozmaitych "otar?", wgniece?, za?ama? czy g??bokich zarysowa?. Najcz??ciej u?ywanym narz?dziem przy ich usuwaniu lub inaczej wypychaniu jest m?otek pneumatyczny lub m?otek zwyk?y razem z kowade?kiem. Jest to bardzo lekkie i zwrotne narz?dzie ktre ?wietnie si? sprawdza w miejscach gdzie jest mo?liwy dost?p od strony wewn?trznej. G?wnie tam gdzie nie ma wzmocnie? , tapicerki czy wyk?adzin. W miejscach niedost?pnych mo?na zastosowa? inne urz?dzenia i techniki mi?dzy innymi technik? wypychania d?wigniowego przy u?yciu "pogrzebaczy" lub bardziej zaawansowane urz?dzenia jak bardzo skuteczne zgrzewarko-wyci?garki.

 

Wypadek samochodowy - co zrobi??

wypadek samochodowyProwadz?c samochd w sposb bezpieczny i ostro?ny mo?emy znacznie zniwelowa? ryzyko wypadku. Niestety czasami ze wzgl?du na zwyk?e nieporozumienie lub brawur? innych kierowcw nie sposb unikn?? wypadku, dlatego warto wiedzie? jak co robi? gdy ju? przydarzy si? wypadek.

Co zrobi? bezpo?rednio po wypadku?

Udzia? w wypadku to przede wszystkim du?y stres dlatego w pierwszej kolejno?ci powinni?my si? stara? go opanowa? i zacz?? trze?wo my?le? oceniaj?c jednocze?nie sytuacje. Wart pami?ta?, ?e osoba uczestnicz?ca wwypadku jest zobowi?zana dopodj?cia wszystkich ?rodkw wcelu zapewnienia bezpiecze?stwa wmiejscu zdarzenia, starania si? oz?agodzenie skutkw wypadku oraz zapewnienia pomocy lekarskiej wszystkim poszkodowanym. Powinno si? koniecznie postawi? trjk?t ostrzegawczy i w??czy? ?wiat?a awaryjne.

Czy mam wzywa? policj??

Aktualnie obowi?zek zawiadomienia policji o zaistnia?ym wypadku istnieje tylko w dwch przypadkach:

- je?li s? zabici lub ranni, czyli wtedy kiedy zachodzi konieczno?? wezwania karetki.
- kiedy istnieje podejrzenie, ?e zosta?o pope?nione przest?pstwo, czyli np. osoba z ktr? si? zderzyli?my wydaje si? pijana, odmawia okazania dokumentw lub ucieka z miejsca wypadku.

Koniecznie spisujemy o?wiadczenie!

W przypadku gdy nikt nie ucierpia? a uszkodzenia nie s? du?e i jednocze?nie nie mamy ochoty na kilkugodzinne oczekiwanie na przyjazd policji mo?emy samodzielnie spisa? o?wiadczenie. Warto jednak pami?ta?, ?e notka od policji uniemo?liwi sprawcy wycofanie si? z zezna?, a sama policja nigdy nie mo?e odmwi? nam przyjazdu na miejsce zdarzenia. Zamiast o?wiadczenia mo?na rwnie? wype?ni? specjalny formularz powypadkowy ktry mo?na otrzyma? od ubezpieczyciela. W o?wiadczeniu nale?y przede wszystkim poda? godzin? i dat? wypadku, dok?adne dane uczestnikw zdarzenia, czyli nazwisko, adres, numer rejestracyjny, numer polisy ubezpieczeniowej. Dodatkowo w o?wiadczeniu powinny znale?? si? informacje o dok?adnym przebiegu zdarzenia, najlepiej ??cznie zeszkicem, opisem uszkodze? wszystkich pojazdw oraz wyra?nym okre?leniem, ktry zkierowcw ponosi win? za kolizj?.

Uzyskanie odszkodowania

Ostatnim etapem przed napraw? samochodu jest zg?oszenie szkody w zak?adzie ubezpiecze? w celu uzyskania odszkodowania. Wyp?ata odszkodowania powinna nast?pi? w terminie 30 dni od daty zg?oszenia zdarzenia.

 

Naprawy powypadkowe z u?yciem ramy do prostowania karoserii

Naprawa powypadkowa samochodw mocno uszkodzonych wi??e si? czasami z prostowaniem konstrukcji nadwozia. Do tego celu s?u?? tak zwane ramy, sto?y lub p?yty. S? to urz?dzenia ktre daj? mo?liwo??:

  • niezwykle pewnego i mocnego zamocowania nadwozia do sztywnej ramy.
  • oddzia?ywania na zniekszta?cone elementy nadwozia bardzo du?ymi si?ami za pomoc? si?ownikw lub innych elementw zamocowanych do ramy.
  • wysokiej kontroli nad prostowanym elementem.

naprawa samochodu z uzyciem ramyRama prostownicza sk?ada si? z dwch podstawowych elementw: ogromnej solidnej konstrukcji do ktrej na sztywno mocowane jest nadwozie oraz elementw odpowiadaj?cych za jej prostowanie, czyli zespo?u ci?gn?co-prostuj?cego (np. si?ownikw hydraulicznych).

Jednak aby wykona? prost? korekt? nadwozia nie zawsze konieczne okazuje si? ustawienie pojazdu na ramie. Czasami mo?na to zrobi? ustawiaj?c auto na podno?niku no?ycowym. Takie rozwi?zani zaczyna zyskiwa? popularno?? z powodu bardzo ma?ej op?acalno?ci naprawy samochodw powa?nie uszkodzonych, ktre normalnie ze wzgl?du na koszty kwalifikuj? si? do kasacji.