In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Start


Drobne naprawy lakiernicze - zarysowania lakieru, otarcia, uszkodzenia zderzakw

polerowanie samochoduKaroseria samochodu ka?dego dnia jest nara?ona na uszkodzenia, nie tylko z powodu warunkw atmosferycznych i na przyk?ad soli w zimie, ale tak?e w czasie codziennego u?ytku. Niestety lakier jest bardzo delikatn? pow?ok? przez co czasami ju? kilkuletnie auto wygl?da brzydko, lakier staje si? matowy i pe?en rys. Warto pami?ta?, ?e w przypadku kiedy zniszczenia s? niedu?e mo?emy je sami naprawi? i to niewielkim kosztem. Wystarczy w?o?y? w odrobin? w?asnej pracy.

Jaki? czas temu do u?ytki powszechnego wesz?y lakiery ekologiczne, ktrych wp?yw na ?rodowisko jest niew?tpliwie korzystny, ale ju? ich trwa?o?? i odporno?? na czynniki zewn?trze budz? ogromne w?tpliwo?ci. Na pow?okach wykonanych z tych lakierw zarysowania i zmatowienia pojawiaj? si? znacznie szybciej.

Na szcz??cie zniszczon? pow?ok? lakiernicz? mo?na naprawi? i wcale nie trzeba w to inwestowa? du?ej ilo?ci gotwki. Potrzebna nam jest tylko dobra pasta polerska, odpowiednio mi?kkie ?ciereczki i ogromna ilo?? cierpliwo?ci! Wybieraj?c past? polersk? najpro?ciej zwrci? si? o porad? do lakiernika. Ze znanych marek warto wspomnie? tutaj np o firmie Farecla.

Polerowanie ca?ego pojazdu mo?e zaj?? nam nawet kilka godzin, jednak je?li mamy przerysowany tylko jeden element wystarczy, ?e zajmiemy si? tylko nim. Nie musimy polerowa? ca?ego auta.

Czasami jednak zdarza si?, szczeglnie gdy auto ma ju? kilka lat, ?e odcie? lakieru zaczyna si? nieznacznie r?ni?. Wtedy polerowanie powinni?my zleci? fachowcom ktrzy posiadaj? odpowiednie narz?dzia i do?wiadczenie, aby zaj?? si? naszym samochodem.

Warto pami?ta?, ?e szczeglnie g??bokie rysy trzeba bardzo szybko zabezpieczy?, zw?aszcza przed sezonem zimowym,
poniewa?, gdy pojawi si? korozja uszkodzenia b?d? du?o du?o wi?ksze.