Start Lakiernictwo


Lakiernictwo Krakw

w ramach us?ug lakierniczych oferujemy:

- Stosujemy jedynie wysokiej jako?ci produkty przeznaczone do lakierowania

- Wykonujemy kompleksowe odnowy pow?oki lakierniczej oraz polerowanie karoserii

- Wszystkie naprawy lakiernicze s? wykonywane w komorze bezpy?owej

- Profesjonalnie dobieramy kolor lakieru

- Przeprowadzamy naprawy lakiernicze zarwno samochodw osobowych jak i dostawczych

Nasz warsztat samochodowy wykonuje lakierowanie pojazdw w specjalnie przygotowanej kabinie bezpy?owej. Proces lakierowania jest przeprowadzony przez wykwalifikowanych pracownikw przy u?yciu wysokiej jako?ci sprz?tu i lakierw. Nasi fachowcy posiadaj? ogromne blisko 20 letnie do?wiadczenie w swojej dziedzinie co gwarantuje najwy?sz? jako?? wykonywanych us?ug

Dobry lakiernik - Jak go wybra??

lakiernik KrakwDrobne zarysowanie ktre zniknie po delikatnych zabiegach czy konieczno?? malowania ca?ego elementu? Kompleksowa naprawa blacharsko-lakiernicza - z malowaniem kilku elementw czy mo?e ca?ego samochodu? To pytania na ktre dobry lakiernik pomo?e nam nie tylko odpowiedzie?, ale rwnie? doradzi optymalne i ekonomiczne rozwi?zanie. Jednak jak znale?? naprawd? dobrego lakiernika? W dzisiejszych czasach z pomoc? przychodzi nam internet, ktry jest jednym z najprostszych sposobw na znalezienie specjalisty w ka?dej dziedzinie w tym te? lakiernika. Wystarczy w wyszukiwarce wpisa? fraz? "lakiernik Krakw" aby otrzyma? list? tych najpopularniejszych i najcz??ciej odwiedzanych lakiernikw.

Jednak co zrobi? kiedy nie mamy czasu lub mo?liwo?ci na to aby je?dzi? od zak?adu do zak?adu pytaj?c o ceny i szczeg?y oferty? W takim wypadku warto zwrci? uwag? na kilka szczeg?w. Dobry lakiernik oprcz witryny internetowej i podstawowego sprz?tu powinien przede wszystkim posiada? komor? lakiernicz?, dzi?ki ktrej lakierowanie naszego pojazdu odb?dzie si? we w?a?ciwych warunkach. Niemniej istotne jest do?wiadczenie lakiernika. Wybieraj?c warsztat w ktrym pracuj? osoby z do?wiadczeniem b?dziemy mieli pewno??, ?e po odbiorze samochodu nie natkniemy si? na nieprzyjemne dla oka zacieki a lakier b?dzie dobrze dobrany, tak aby wsp?gra? z wszystkimi elementami. Warto pami?ta? ?e w?a?ciwy dobr lakieru jest kluczowym elementem lakierowania.

 

Drobne naprawy lakiernicze - zarysowania lakieru, otarcia, uszkodzenia zderzakw

polerowanie samochoduKaroseria samochodu ka?dego dnia jest nara?ona na uszkodzenia, nie tylko z powodu warunkw atmosferycznych i na przyk?ad soli w zimie, ale tak?e w czasie codziennego u?ytku. Niestety lakier jest bardzo delikatn? pow?ok? przez co czasami ju? kilkuletnie auto wygl?da brzydko, lakier staje si? matowy i pe?en rys. Warto pami?ta?, ?e w przypadku kiedy zniszczenia s? niedu?e mo?emy je sami naprawi? i to niewielkim kosztem. Wystarczy w?o?y? w odrobin? w?asnej pracy.

Jaki? czas temu do u?ytki powszechnego wesz?y lakiery ekologiczne, ktrych wp?yw na ?rodowisko jest niew?tpliwie korzystny, ale ju? ich trwa?o?? i odporno?? na czynniki zewn?trze budz? ogromne w?tpliwo?ci. Na pow?okach wykonanych z tych lakierw zarysowania i zmatowienia pojawiaj? si? znacznie szybciej.

Na szcz??cie zniszczon? pow?ok? lakiernicz? mo?na naprawi? i wcale nie trzeba w to inwestowa? du?ej ilo?ci gotwki. Potrzebna nam jest tylko dobra pasta polerska, odpowiednio mi?kkie ?ciereczki i ogromna ilo?? cierpliwo?ci! Wybieraj?c past? polersk? najpro?ciej zwrci? si? o porad? do lakiernika. Ze znanych marek warto wspomnie? tutaj np o firmie Farecla.

Polerowanie ca?ego pojazdu mo?e zaj?? nam nawet kilka godzin, jednak je?li mamy przerysowany tylko jeden element wystarczy, ?e zajmiemy si? tylko nim. Nie musimy polerowa? ca?ego auta.

Czasami jednak zdarza si?, szczeglnie gdy auto ma ju? kilka lat, ?e odcie? lakieru zaczyna si? nieznacznie r?ni?. Wtedy polerowanie powinni?my zleci? fachowcom ktrzy posiadaj? odpowiednie narz?dzia i do?wiadczenie, aby zaj?? si? naszym samochodem.

Warto pami?ta?, ?e szczeglnie g??bokie rysy trzeba bardzo szybko zabezpieczy?, zw?aszcza przed sezonem zimowym,
poniewa?, gdy pojawi si? korozja uszkodzenia b?d? du?o du?o wi?ksze.

 

Dobr lakieru

dobor lakieruPierwsz? czynno?ci? jak? nale?y wykona? aby odpowiednio dobra? kolor lakieru do samochodu jest sprawdzenie czy aktualny kolor lakieru jest dok?adnie taki sam jak przy wyprodukowaniu pojazdu w fabryce. Kiedy ju? upewnimy si?, ?e nasz samochd nie mia? wcze?niej zmienianego koloru powinny?my zabra? si? za dok?adne sprawdzenie koloru, jednak cz?sto szczeglnie laicy nie zdaj? sobie sprawy jak to zrobi?? W praktyce jest to czynno?? bardzo prosta ktr? mo?na wykona? samodzielnie. W ka?dym aucie znajduje si? odpowiednia naklejka lub tabliczka na ktrej podany jest kod koloru lakieru lub jego numer. W zale?no?ci od marki mo?na jej szuka? np. na naklejce w baga?niku w przypadku modeli osobowych takich marek jak Skoda, VW, Audi, Seat lub pod kierownic? w samochodach dostawczych. Bywa jednak czasami tak ?e owego numeru ju? nie ma, poniewa? z jaki? powodw zosta?a zniszczona. W takim wypadku sprawdzenie koloru b?dzie trudne i nale?y je zleci? specjali?cie. Za??my jednak optymistyczny wariant. Znale?li?my tabliczk?... i co dalej? W zasadzie numer mamy gotowy wystarczy go odczyta?. Mo?e on by? na przyk?ad w takiej LA7W lub R902 takiej postaci. Sprawdzamy numer i jeste?my gotowi.

 

Naprawy bezgotwkowe w ramach OC i AC

Wielu klientw pyta nas jak wygl?da procedura napraw bezgotwkowych. W zasadzie schemat zawsze jest niezmienny:

  1. W pierwszej kolejno?ci zg?aszamy szkod? do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, prosimy o ogl?dziny pojazdu i spisanie protoko?u.
  2. Nast?pnie uzgadniamy uzgadniamy koszty naprawy, ktre musz? zosta? zatwierdzone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
  3. Kolejnym krokiem jest rozpocz?cie naprawy na podstawie protoko?u ogl?dzin. Przewa?nie podczas naprawy okazuje si?, ?e wi?cej elementw jest uszkodzonych ni? pierwotnie s?dzono. W takim wypadku warsztat kontaktuje si? z ubezpieczycielem w celu dokonania dodatkowych ogl?dzin. Dobry warsztat powinien powiadomi? nas o takim fakcie i przedstawi? dok?adny kosztorys naprawy.
  4. Warsztat czeka, a? Towarzystwo Ubezpieczeniowe przeleje nale?no?? za napraw?.