In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Start Wypadek samochodowy - co zrobi??


Wypadek samochodowy - co zrobi??

wypadek samochodowyProwadz?c samochd w sposb bezpieczny i ostro?ny mo?emy znacznie zniwelowa? ryzyko wypadku. Niestety czasami ze wzgl?du na zwyk?e nieporozumienie lub brawur? innych kierowcw nie sposb unikn?? wypadku, dlatego warto wiedzie? jak co robi? gdy ju? przydarzy si? wypadek.

Co zrobi? bezpo?rednio po wypadku?

Udzia? w wypadku to przede wszystkim du?y stres dlatego w pierwszej kolejno?ci powinni?my si? stara? go opanowa? i zacz?? trze?wo my?le? oceniaj?c jednocze?nie sytuacje. Wart pami?ta?, ?e osoba uczestnicz?ca wwypadku jest zobowi?zana dopodj?cia wszystkich ?rodkw wcelu zapewnienia bezpiecze?stwa wmiejscu zdarzenia, starania si? oz?agodzenie skutkw wypadku oraz zapewnienia pomocy lekarskiej wszystkim poszkodowanym. Powinno si? koniecznie postawi? trjk?t ostrzegawczy i w??czy? ?wiat?a awaryjne.

Czy mam wzywa? policj??

Aktualnie obowi?zek zawiadomienia policji o zaistnia?ym wypadku istnieje tylko w dwch przypadkach:

- je?li s? zabici lub ranni, czyli wtedy kiedy zachodzi konieczno?? wezwania karetki.
- kiedy istnieje podejrzenie, ?e zosta?o pope?nione przest?pstwo, czyli np. osoba z ktr? si? zderzyli?my wydaje si? pijana, odmawia okazania dokumentw lub ucieka z miejsca wypadku.

Koniecznie spisujemy o?wiadczenie!

W przypadku gdy nikt nie ucierpia? a uszkodzenia nie s? du?e i jednocze?nie nie mamy ochoty na kilkugodzinne oczekiwanie na przyjazd policji mo?emy samodzielnie spisa? o?wiadczenie. Warto jednak pami?ta?, ?e notka od policji uniemo?liwi sprawcy wycofanie si? z zezna?, a sama policja nigdy nie mo?e odmwi? nam przyjazdu na miejsce zdarzenia. Zamiast o?wiadczenia mo?na rwnie? wype?ni? specjalny formularz powypadkowy ktry mo?na otrzyma? od ubezpieczyciela. W o?wiadczeniu nale?y przede wszystkim poda? godzin? i dat? wypadku, dok?adne dane uczestnikw zdarzenia, czyli nazwisko, adres, numer rejestracyjny, numer polisy ubezpieczeniowej. Dodatkowo w o?wiadczeniu powinny znale?? si? informacje o dok?adnym przebiegu zdarzenia, najlepiej ??cznie zeszkicem, opisem uszkodze? wszystkich pojazdw oraz wyra?nym okre?leniem, ktry zkierowcw ponosi win? za kolizj?.

Uzyskanie odszkodowania

Ostatnim etapem przed napraw? samochodu jest zg?oszenie szkody w zak?adzie ubezpiecze? w celu uzyskania odszkodowania. Wyp?ata odszkodowania powinna nast?pi? w terminie 30 dni od daty zg?oszenia zdarzenia.